Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu 70% apmērā un 30% Uzdevumi.lv ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķis un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9.klase). Kā arī mācību un metodiskajos līdzekļos tiks integrētas noteiktās vecumposma caurviju prasmes, vērtības un tikumi, kā arī mācību jomas specifikai atbilstošas mācību jomas prasmes, kas saistītas ar reālo dzīvi un pieredzi, vērstas uz bērna iesaisti sev personiski svarīgu lēmumu pieņemšanā, ar viegli lasāmu un uztveramu mācību saturu, kuros respektē daudzveidību un nodrošina iespēju mācīties iedziļinoties.

Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām mācību iestādēm lietošanā, testēs un aprobēs 6 izglītības iestādes tajā skaitā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, kuras materiālus jau izmantos 2020./2021.mācību gada ietvaros, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā,  un sniegs atgriezenisko saiti par tiem. Tiks iesaistīti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts pamatizglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistītas izglītības iestādes aptver visu Latvijas teritoriju: Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centrs, IKSD Rīgas 10.vidusskola, Ogres 1.vidusskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija un Allažu pamatskola. Vienlaikus skolotājiem tiks izstrādāts arī metodiskais materiāls, organizēti izglītojošie semināri un nodrošināta piekļuve izstrādātajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem aprobācijas laikā.

Projekts tiks īstenots 2 gadus no 2019.gada novembra līdz 2021.gada oktobrim.

Publikācijas:

09.12.2019. – Uzsākta sadarbība projektā par mācību un metodisko līdzekļu izstrādi.

04.04.2020. – Turpinās darbs pie digitālo metodisko un mācību līdzekļu izstrādes

19.06.2020. – Kompetencēs balstīts mācību saturs nodots recenzēšanai

24.08.2020. – Portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs

16.11.2020. – Diskutē par aprobācijā nodoto mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu

25.01.2021. – Turpinās jaunā mācību satura digitālo mācību materiālu aprobācija

10.05.2021 – Digitālo mācību un metodisko līdzekļu aprobācija

22.09.2021. – Noslēdzies digitālo mācību līdzekļu izstrādes projekts